Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες καθαριότητας (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 (pdf - doc)