Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 (pdf - doc)