Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)


Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Τμήμα Γραμματείας
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
5. Τμήμα Οικονομικού
6. Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
1. Τμήμα Τεχνικού
2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας