Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 10740 - 6 Αυγούστου 2020

10740-06.08.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Καρύπογλου Γεώργιο του Μιχαήλ, κλάδου/κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 102/6ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 6883 - 18 Μαίου 2020

6883-18.05.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 20 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ιωάννα Μπρανιώτη του Παύλου, κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 101/8ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 6418 - 07 Μαίου 2020

6418-07.05.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ιωάννα Μπρανιώτη του Παύλου, κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 105/6ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 6036 - 30 Απριλίου 2020

6036-30.04.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 04 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ιωάννα Μπρανιώτη του Παύλου, κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 103/5ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 4030 - 16 Μαρτίου 2020

4030-16.03.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 17 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια τριμελή επιτροπή αναμόρφωσης των οικείων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο σκεπτικό της υπ΄αριθμ.82/2020 Απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 101/8ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα - Ενημέρωση & Δήλωση Συναίνεσης 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Φόρμα συναίνεσης (ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα)

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την απαιτούμενη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων με γνώμονες αφενός την προστασία της ιδιωτικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επισκεπτών και των εν γένει συναλλασσόμενων με αυτό. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας  των προς εκτέλεση  χειρουργικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείου στην οποία καταχωρούνται:
   - ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
   - το είδος του χειρουργείου,
   - η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
   - η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
   - η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12 -24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

 

Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η΄οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Μονάδας Νάουσας ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας , η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μόναδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας ,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Ιουνίου 2020 Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α΄... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα