Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προσωπικά Δεδομένα - Ενημέρωση & Δήλωση Συναίνεσης 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Φόρμα συναίνεσης (ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα)

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την απαιτούμενη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων με γνώμονες αφενός την προστασία της ιδιωτικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επισκεπτών και των εν γένει συναλλασσόμενων με αυτό. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας  των προς εκτέλεση  χειρουργικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείου στην οποία καταχωρούνται:
   - ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
   - το είδος του χειρουργείου,
   - η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
   - η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
   - η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12 -24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

 

Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας,η... Δείτε περισσότερα