Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος 

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος (6ΞΔΣΟΡΕΠ-Β66)

Αναστολή εκτέλεσης λίστας Χειρουργείων και Αναστολής Τακτικών και Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων της Υγ. Μονάδας ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.Ημαθίας 

Πράξη 657η - 02/11/2020

ΨΞΡ7469074-ΙΥΒ

Ο Αναπλ. Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας, έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρίθ. Υ4α/οικ.84627/25-7-2011 Υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους» (ΦΕΚ.1681/2011 τ. Β΄), καθώς τροποποιήθηκε με την υπ΄αρίθ.Υ4α/οικ. 94721/23-8-2011 (ΦΕΚ.1874/25-8-2011 τ. Β΄).
3. Την υπ’ αρίθ. Υ4α/οικ.43070/20-4-12 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.1434/30-4-2012 τ. Β΄), αναφορικά με τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, καθώς και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.
4. Τον ενοποιημένο Οργανισμό του Γ.Ν. Βέροιας και Γ.Ν. Νάουσας (ΦΕΚ.3486/31-12-2012 τ. Β΄)
5. Την αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.59921/28-9-2020 (ΦΕΚ.819 /τ. Υ.Ο.Δ.Δ/5-10-2020) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, αναφορικά με διορισμό Αν. Διοικητή στο Γ.Ν. Ημαθίας, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Νάουσας», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
6. Τις αριθ. 1627/7-10-2020 και 1628/7-10-2020 αποφάσεις του Διοικητή Γ.Ν. Ημαθίας, περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Διοικητή και περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) (ΦΕΚ 4601/τ. Β΄/19-10-2020)
7. Το αρ. πρωτ. 53308/29-10-2020 έγγραφο του Υποδιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) με θέμα: «Νοσηλεία ασθενών με Covid-19»
8. Την με αριθ. 645 /29-10-2020 Πράξη του Αν. Διοικητή της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας με θέμα: «Λειτουργία Πτέρυγας COVID-19, Μετακινήσεις κλινικών στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας»
9. Την έκτακτη και επιτακτική ανάγκη νοσηλείας επιβεβαιωμένων/ύποπτων περιστατικών Covid-19

Αποφασίζουμε:

Α) Την πλήρη αναστολή εκτέλεσης λίστας χειρουργείου. Εκτελούνται ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ τα ΕΚΤΑΚΤΑ και ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά.
Β) Την πλήρη αναστολή των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.
Γ) Την πλήρη αναστολή των ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.
Η ως άνω απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας και κατισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης Πράξης – Απόφασης. Η λήξη της παρούσας θα γίνει με νέα ομοειδή πράξη.

 

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης

Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος 

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος (ΨΖ82ΟΡΕΠ-ΖΕΑ)

Επιβολή μέτρου προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων 

Απόφαση 1725 - Αρ. Πρωτ. 42893/03-09-2020

Ορισμός Νοσοκομείων για τη διενέργεια δειγματοληψίας για διαγνωστική εξέταση για COVID-19 σε εργαζόμενους μονάδων υγείας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε ημερών και σε νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους στις μονάδων υγείας ηλικιωμένων (ΩΙΥΛΟΡΕΠ-ΙΚΩ)

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και ιδίως των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. α’ της παρ. 4 αυτού.
2) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 90/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/2020), και ιδίως της περ. γ’ της παρ. 1 αυτού.
3) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ51358/14.8.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3437/Β’/2020) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
4) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080/29.8.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3611/29.8.2020), η οποία αντικαθιστά την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ51358/14.8.2020 Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 “όλοι οι εργαζόμενοι Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού δείγματος είτε δωρεάν από δημόσιες δομές της χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια…Tα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους Μ.Φ.Η. οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη δημοσίευση της παρούσας ώστε τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη καθηκόντων τους να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19”.
5) Την υπ’αριθμ. πρωτ.40291/1602/17.8.2020 Απόφαση του Υποδιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
6) Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 42736/1723/2.9.2020 Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Προς εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4 σχετικής Κ.Υ.Α., η δειγματοληψία στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος προκειμένου να γίνει η διαγνωστική εξέταση για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια πέντε (5) ημερών καθώς και σε νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, δύναται να πραγματοποιείται δωρεάν, στο σύνολο των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), κατόπιν συνεννόησης των Υπευθύνων των Μονάδων αυτών με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων, προκειμένου να καθορίζεται ο αριθμός των ατόμων που δύναται να εξυπηρετηθεί ημερησίως. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τις 15.9.2020.
2. Με την παρούσα αίρεται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 5 σχετικής Απόφασης και ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 6 σχετική Απόφαση.


Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

Ανακοίνωση για Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης Εφορευτικών Επιτροπών 

Αρ. Πρωτ. 11465/27-08-2020

11465-27.08.2020 - Ανακοίνωση για Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης Εφορευτικών Επιτροπών

   Την 01 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. πρόκειται να διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, από τον Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας, κ. Ηλία Πλιόγκα, για τον καθορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών, στα πλαίσια διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ημαθίας.
Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στις Ιστοσελίδες των δύο μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Επιβολή μέτρου προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων 

Απόφαση 1602 - Αρ. Πρωτ. 40291/17-08-2020

Ορισμός Νοσοκομείων όπου μπορεί να διενεργείται δειγματοληψία προκειμένου να γίνει διαγνωστική εξέταση για COVID-10 σε εργαζόμενους μονάδων υγείας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια (ΨΣ68ΟΡΕΠ-ΔΓΦ)


Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και ιδίως των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. α’
της παρ. 4 αυτού.
2) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 90/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/2020), και ιδίως της περ. γ’ της παρ. 1 αυτού.
3) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ51358/14.8.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3437/Β’/2020) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προς εφαρμογή της υπ’αριθμ. 3 σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η δειγματοληψία στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος προκειμένου να γίνει η διαγνωστική εξέταση για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια, δύναται να πραγματοποιείται δωρεάν, στο σύνολο των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), κατόπιν συνεννόησης των Υπευθύνων των Μονάδων αυτών με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 31.8.2020.


Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
α/α


Ο Υποδιοικητής
Αναστάσιος Κυριακίδης

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 10740 - 6 Αυγούστου 2020

10740-06.08.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Καρύπογλου Γεώργιο του Μιχαήλ, κλάδου/κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 102/6ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Διενέργεια Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 

Αριθ. Πρωτ. 6883 - 18 Μαίου 2020

6883-18.05.2020 - Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 (Αρ.Πρωτ.:13695/06.11.2019)

     Την 20 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ιωάννα Μπρανιώτη του Παύλου, κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ.13695/06.11.2019 ΣΟΧ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ4690Β7-55Ψ), για τον κωδ. θέσης 101/8ωρης απασχόλησης του Γ. Ν. Ημαθίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

     Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ

Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας  των προς εκτέλεση  χειρουργικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείου στην οποία καταχωρούνται:
   - ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
   - το είδος του χειρουργείου,
   - η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
   - η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
   - η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12 -24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

 

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β΄Δεκαπενθήμερου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α΄ Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β΄Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α΄Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας , η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α΄ Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β΄ Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α΄ Δεκαπενθήμερο 2021 Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας , η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας ,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α Δεκαπενθημερο... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθήμερου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α΄Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Ναουσας , η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Μονάδα Νάουσας Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας ,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Μονάδας Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Μονάδας Νάουσας Α'... Δείτε περισσότερα