Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332 350100 & 2332 059100

 E-mail: grammateia@gnnaousas.gr

Ταχ. Δ/νση: Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, ΤΚ 592 00