Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στολές Tyvek XXXL
Ημ/νια: 14/10/2021 13:56:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΦΟ469074-8ΣΧ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων
Ημ/νια: 14/10/2021 14:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΦ3469074-ΝΝ1
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV: 09100000-0 ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29/24122020/6
Ημ/νια: 14/10/2021 14:39:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 95Ζ2469074-ΟΔΟ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης
Ημ/νια: 15/10/2021 07:55:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥ0469074-ΨΨ7
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων
Ημ/νια: 14/10/2021 14:26:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΞ469074-ΤΒΘ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού
Ημ/νια: 14/10/2021 14:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΧΤ469074-ΠΡΛ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικου
Ημ/νια: 14/10/2021 14:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΜΔ469074-Φ5Τ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων clean, cleaner,rf-11, altl, astl
Ημ/νια: 15/10/2021 12:28:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΛ469074-Η89
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων innovance D-Dimer
Ημ/νια: 15/10/2021 12:52:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΟΦ469074-973
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού - κυκλώματα αναπνευστήρα
Ημ/νια: 15/10/2021 13:41:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΟ9469074-Υ37