Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικά – οικονομικά) του με Α.Δ. 1/2021 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Βελονών, CPV 33141320-9, που αφορούν τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας, Υγ. Μ .Βέροιας και Υγ. Μ. Νάουσας»
Ημ/νια: 25/06/2021 07:57:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΧ8469074-ΜΣΜ
Θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τον «Εσωτερικό και Εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο του τμήματος αιμοδοσίας CPV 72224200-3» για τις ανάγκες των μονάδων Βέροιας και Νάουσας»
Ημ/νια: 25/06/2021 13:09:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ1Θ469074-ΥΙΑ