Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: Περίληψη Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Συσκευών και οργάνων χειρουργείου - Σέτ Λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής (CPV 33162000-3) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 25.234,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας .
Ημ/νια: 25/05/2021 13:58:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω35469074-5ΒΟ
Θέμα: Περίληψη Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Χειρουργικών γαντιών (CPV 33141420-0) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 24.478,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας & Νάουσας).
Ημ/νια: 25/05/2021 12:33:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤ9469074-ΥΓ6
Θέμα: Περίληψη Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Συρίγγων (CPV 33141310-6) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 54.526,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας & Νάουσας).
Ημ/νια: 25/05/2021 14:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΧ3469074-Φ6Ε