Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υγειονομικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στο με αρ. πρωτ.: 10008/12-10-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε., β) ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και γ) ΓΚΑΤΕΞ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.870,60€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 12/10/2021 12:36:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΜΡ469074-Χ1Λ
Θέμα: Έγκριση από το Νοσοκομείο μας για την χορήγηση Σάκων αυτοκόλλητων ουρητηροστομίας και συγκεκριμένα: 02127 οστομικά υλικά για δίπλες στομίεςς 02715 σάκος ενός τεμαχίου με βρυσάκι για τον κάτοχο Α.Τ. με αριθμό Π 491025 ασθενή του Γ.Ν Ημαθίας (Α.Μ.Α 06096504219) ανασφάλιστο πάσχων από CA-67-ουροδόχου κύστεως
Ημ/νια: 12/10/2021 14:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ43469074-ΣΒΑ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων ανοσοβιοχημικών όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) M.A.E. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προς αποφυγή κινδύνου που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού Covid 19, για την καθημερινή λειτουργία της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας εκτιμώμενου ποσού 2.200,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/10/2021 13:51:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω251469074-5Μ8
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Χαρτιού Α4 όπως αυτό περιγράφεται στο με αρ. πρωτ.:10043/12-10-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 642,53€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/10/2021 09:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΗΑ469074-6ΞΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Φόρμα προστατευτική ολόσωμμη τύπου TYVEK όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προς αποφυγή κινδύνου που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού Covid 19, για την καθημερινή λειτουργία της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας εκτιμώμενου ποσού 514,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/10/2021 12:51:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 96Ω0469074-ΣΚΥ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Γραφίτη όπως αυτός περιγράφεται στο με αρ. πρωτ.:10186/15-10-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 462,91€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/10/2021 09:12:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΝΩ469074-ΣΞΞ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας (σίδερα - λαμαρίνες ) όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της πτέρυγας Covid με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΚΟΥΡΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προς αποφυγή κινδύνου που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού Covid 19, για την καθημερινή λειτουργία της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας εκτιμώμενου ποσού 60,40 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 14/10/2021 15:03:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1Λ469074-7ΙΕ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων αντισωμάτων COVID-19όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) M.A.E. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προς αποφυγή κινδύνου που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού Covid 19, για την καθημερινή λειτουργία της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας εκτιμώμενου ποσού 647,22 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/10/2021 14:41:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ1Χ469074-ΒΗΓ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για πηκτικούς παράγοντες όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία SIEMENS HEALTHCARE ABEE κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προς αποφυγή κινδύνου που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού Covid 19, για την καθημερινή λειτουργία της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας εκτιμώμενου ποσού 1.320,00 € πλέον Φ.Π.Α
Ημ/νια: 15/10/2021 14:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΝΑ469074-163
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αναλωσίμων Χειρουργείου όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 10046/12-10-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) INSIDE ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΚΕ και β) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 828,55€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/10/2021 14:21:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ3Τ469074-ΡΣΛ