Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:46:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΚΜ469074-ΘΟ0
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:44:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6Ω469074-Φ76
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:47:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΙΥ469074-4ΒΕ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:55:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΚΕ469074-Ι3Λ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:52:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕ3469074-9ΘΗ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 11:00:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΒΝ469074-ΜΥΖ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:56:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙ1469074-1Α6
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:58:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ6Ζ469074-Α4Μ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ Κ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΗΛΙΑ, Σ'ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 51, ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3986/2011
Ημ/νια: 14/10/2021 10:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΚΦ469074-ΜΧ1
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Ημ/νια: 13/10/2021 10:59:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 677Γ469074-7ΚΦ