Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ της ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
Ημ/νια: 14/09/2021 14:23:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ6Π469074-ΩΙΙ