Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών, C.P.V. 33141420-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν Ημαθίας (Υγ. Μ. Βέροιας και Υγ. Μ. Νάουσας) προϋπολογισμού 24.478,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
Ημ/νια: 17/05/2021 11:15:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΗΝ469074-ΙΡΤ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βαθμονόμησης οργάνων ακτινοβολίας , C.P.V. 50433000-9 για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας προϋπολογισμού 7.371,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
Ημ/νια: 13/05/2021 09:36:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ0Ω469074-ΖΒΠ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών, C.P.V. 33141420-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν Ημαθίας (Υγ. Μ. Βέροιας και Υγ. Μ. Νάουσας) προϋπολογισμού 24.478,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Ημ/νια: 14/05/2021 14:05:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 94ΙΗ469074-ΦΟΣ
Θέμα: ΠΔ 648, Επανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ποιότητας, Δεικτών Αποδοτικότητας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υγειονομικής Μονάδας ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 21/09/2021 10:47:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΚ469074-8ΛΒ
Θέμα: ΠΔ 478, Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 22/09/2021 08:49:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΜΚ469074-Κ6Ρ
Θέμα: Πρόσκληση για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας για εκλογή μελών Επιτροπής Χειρουργείου
Ημ/νια: 30/07/2021 14:02:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝΙ469074-ΧΜΞ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων για πηκτικούς παράγοντες-D-Dimers για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προϋπολογισμού 13.992,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6%
Ημ/νια: 05/10/2021 11:01:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖΑ469074-44Γ
Θέμα: Ορισμός τριμελής επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών του Εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της Αιμοδοσίας ,CPV 72224200-3 για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας συνολικού προϋπολογισμού 11.676,75 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Υγ. Μ. Βέροιας 4.288,12€ και Υγ. Μ. Νάουσας 7.388,62€
Ημ/νια: 08/06/2021 09:26:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΟΥ469074-20Θ
Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης (CPV 50413200-5) της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προϋπολογισμού 9.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/05/2021 08:27:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ8Λ469074-194
Θέμα: «Συγκρότηση μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδέσμων», C.P.V. 33141110-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας (Υγ. Μ. Βέροιας –Υγ. Μ. Νάουσας)
Ημ/νια: 16/07/2021 14:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΧΑ469074-ΤΞ3