Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Συμμετοχή σε Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης για την “Αντιμετώπιση ενός Ατυχήματος Ευρείας Κλίμακας”

Η Αναπλ. Διοικήτρια  του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Υγ. Μονάδας Νάουσας που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη (τακτικά / αναπληρωματικά) στην ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ για την “Αντιμετώπιση ενός Ατυχήματος Ευρείας Κλίμακας”, η οποία πρόκειται να συγκροτηθεί για την Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας σε εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στο αριθ. πρωτ. Γ.ΕΚΕΠΥ/5068/28-12-2018 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 51975/18-1-2019 έγγραφο της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας,
να υποβάλλουν  αίτηση  μέχρι και τη Δευτέρα 28-1-2019 προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου (παραλαβή αιτήσεων από το Τμ. Γραμματείας της Υγ. Μονάδας Νάουσας).

  

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ