Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Μαιευτικού - Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου» (CPV 33141625-7)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Μαιευτικού Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου» (CPV 33141625-7). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.