Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

ΕΣΠΑ 2007- 2013

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται τα είδη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων ειδών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση με ημερομηνία λήξης τη 12η Απριλίου 2012.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις σας σχετικά με τις προδιαγραφές των ειδών με μήνυμά σας στο 
e-mail: ty@gnnaousas.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος η δημόσια διαβούλευση για όλα τα ανωτέρω είδη παρατείνεται έως την 25η Απριλίου 2012.