Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)


  

1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού (Μηχανημάτων Μικροβιολογικού, Ω.Ρ.Λ., Αιμοδοσίας, Τ.Ε.Π.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού (Μηχανημάτων Μικροβιολογικού, Ω.Ρ.Λ., Αιμοδοσίας, Τ.Ε.Π.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 03-12-2020 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

 


 
1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού (Μηχανημάτων Χειρουργείου) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας.

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού Μηχανημάτων Χειρουργείου) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 03-12-2020 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

 


 
1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού (Ακτινολογικών Μηχανημάτων) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού & Tεχνολογικού Eξοπλισμού (Ακτινολογικών Μηχανημάτων) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 03-12-2020 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

 


 

 
4η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 4η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 4ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 17-07-2020 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 31-07-2020 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


 

1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανακατασκευή κεντρικού διαδρόμου εισόδου χειρουργείων, γραφείου ιατρών, χώρου κλιβάνου και αίθουσας τοκετών» (CPV 45453000-7)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την «Ανακατασκευή κεντρικού διαδρόμου εισόδου χειρουργείων, γραφείου ιατρών, χώρου κλιβάνου και αίθουσας τοκετών» (CPV 45453000-7). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων ,αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 01-07-2020 ημέρα Τετάρτη έως και τις 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας.

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


 

1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κεντρικού  Συστήματος Χειρισμού και Ελέγχου Κλιματισμού των Χειρουργείων (BMS)» CPV 45314120-8

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Κεντρικού  Συστήματος Χειρισμού και Ελέγχου Κλιματισμού των Χειρουργείων (BMS)» CPV 45314120-8. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων ,αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 26-06-2020 ημέρα Παρασκευή  έως και τις 10-07-2020 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας.

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


 

1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τον «έλεγχο, επισκευή, συντήρηση του ατμολέβητα και προμήθεια ανταλλακτικών» (CPV 45259300-0)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τον «έλεγχο ,επισκευή ,συντήρηση του ατμολέβητα και προμήθεια ανταλλακτικών» (CPV 45259300-0). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων ,αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 28-05-2020 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 11-06-2020 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


 

1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη «συντήρηση των μετασχηματιστών και των διακοπτών μέσης τάσης των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)» (CPV 50532200-5)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 1η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τη «συντήρηση των μετασχηματιστών και των διακοπτών μέσης τάσης των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)» (CPV 50532200-5). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων ,αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 27-05-2020 ημέρα Τετάρτη, έως και τις 10-06-2020 ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

3η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 3η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 3ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή, έως και τις 17-01-2020 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 09-07-2019 ημέρα Τρίτη, έως και τις 22-07-2019 ημέρα Δευτέρα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


     

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) πλήρους ενδοσκοπικού μηχανήματος υπερηψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K» (CPV 33168000-5)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) πλήρους ενδοσκοπικού μηχανήματος υπερηψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K» (CPV 33168000-5). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 13-06-2019 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 27-06-2019 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Aκτινογραφικού Συγκροτήματος» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22-05-2019 ημέρα Τετάρτη, έως και τις 05-06-2019 ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Μαστογράφου» (CPV 33111650-2)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Μαστογράφου» (CPV 33111650-2). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί  νέες Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 16-05-2019 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Γενικού Υπέρηχου Ακτινολογικής Χρήσης Υψηλής Ευκρίνειας» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Γενικού Υπέρηχου Ακτινολογικής Χρήσης Υψηλής Ευκρίνειας» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί εκ νέου Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 13-05-2019 ημέρα Δευτέρα, έως και τις 27-05-2019 ημέρα Δευτέρα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) πλήρους ενδοσκοπικού μηχανήματος υπερηψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K» (CPV 33168000-5)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) πλήρους ενδοσκοπικού μηχανήματος υπερηψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K» (CPV 33168000-5). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 08-05-2019 ημέρα Τετάρτη, έως και τις 22-05-2019 ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρους» (CPV 33172100-7)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρους» (CPV 33172100-7). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί εκ νέου οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 23-04-2019 ημέρα Τρίτη, έως και τις 07-05-2019 ημέρα Τρίτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Μαστογράφου» (CPV 33111650-2)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Ψηφιακού Μαστογράφου» (CPV 33111650-2). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 01-04-2019 ημέρα Δευτέρα, έως και τις 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Γενικού Υπέρηχου Ακτινολογικής Χρήσης Υψηλής Ευκρίνειας» (CPV 33111000-1)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Γενικού Υπέρηχου Ακτινολογικής Χρήσης Υψηλής Ευκρίνειας» (CPV 33111000-1). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 29-03-2019 ημέρα Παρασκευή, έως και τις 12-04-2019 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρους» (CPV 33172100-7)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρους» (CPV 33172100-7). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22-03-2019 ημέρα Παρασκευή, έως και τις 05-04-2019 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


   

2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Κλιβάνου Ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 6 STU» (CPV 33152000-0)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για δεύτερη φορά οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Κλιβάνου Ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 6 STU» (CPV 33152000-0). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 08-03-2019 ημέρα Παρασκευή, έως και τις 22-03-2019 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «μιας (1) Χειρουργικής Τράπεζας βαρέως τύπου για όλους τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων» (CPV 33192230-3)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «μιας (1) Χειρουργικής Τράπεζας βαρέως τύπου για όλους τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων» (CPV 33192230-3). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 06-02-2019 ημέρα Τετάρτη, έως και τις 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


 

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Κλιβάνου Ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 6 STU» (CPV 33152000-0)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Κλιβάνου Ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 6 STU» (CPV 33152000-0). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 05-02-2019 ημέρα Τρίτη, έως και τις 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 


  

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ενός (1) Μαιευτικού - Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου» (CPV 33141625-7)

Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ενός (1) Μαιευτικού Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου» (CPV 33141625-7). Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 13-10-2017 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 27-10-2017 ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδα Νάουσας

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ