Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Ορισμός Διευθυντών Τομέων Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 20/02/2018 14:58:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΔΜ469074-Ζ6Η
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2018 12:01:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΛΧ469074-5Χ9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 20/28112017(ΕΗΔ4)
Ημ/νια: 20/02/2018 12:32:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 78ΛΧ469074-5ΔΑ
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» για τις ανάγκες των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9.999,67€ (CPV 33141615-4) σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2015.
Ημ/νια: 21/02/2018 08:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 693Υ469074-ΘΤΞ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2018 15:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΒ2469074-ΞΑΕ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
Ημ/νια: 21/02/2018 13:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦΩ469074-Ν6Σ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
Ημ/νια: 21/02/2018 15:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ5Ν469074-8Σ0
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Ημ/νια: 21/02/2018 14:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ψ6469074-ΘΥΖ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2018 14:02:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΗΑ469074-ΔΩ3
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας με την διαδικασία της απευθείας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (CPV 33172100-7).
Ημ/νια: 21/02/2018 09:09:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΩ6469074-ΡΥ9