Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μιονάδας Νάουσας, για... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Περίληψη Διακήρυξης 2/2018 Διακήρυξη 2/2018 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2018 11:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΨΧ469074-ΥΥΛ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 6914/16-08-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α)ΛΥΚΑΣ Ι.ΚΕ και β) ΣΙΤΗΣΗ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.749,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2018 07:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΠΝ469074-ΘΒ2
Θέμα: Ορισμός Προσωρ. Προϊσταμένου Καρδιολογικού Τμήματος
Ημ/νια: 10/08/2018 14:16:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 72ΡΔ469074-1Δ6
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Κρεάτων – Νωπών πουλερικών όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 6939/17-08-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία α) ΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. β) ΣΙΤΗΣΗ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.760,25 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2018 08:00:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΚΥ469074-9ΔΡ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 20/08/2018 10:00:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤΜ469074-1ΚΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/08/2018 10:24:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Β3Δ469074-Δ2Γ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.220,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2018 14:27:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΙ8469074-ΘΛ0
Θέμα: Εκθεση ανάληψης υπηρεσίας της ΡΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
Ημ/νια: 20/08/2018 15:08:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΘΨ469074-ΦΣΒ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Aντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω σχετική αίτηση προμήθειας του μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 1.464,39 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2018 11:24:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΣΙ469074-ΝΜΔ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Άρτου - αρτοσκευάσματα όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 6933/17-08-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία LOS AMBELES A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.040,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2018 07:54:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΥΩ469074-ΣΤΚ