Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2017 08:26:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Ζ7469074-59Γ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 07/12/2017 08:22:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΑΕ469074-ΑΟΥ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 6.200,00 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) του Γ.Ν Ημαθίας για την ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών αίματος και παραγώγων του σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ύστερα από έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς την εταιρία
Ημ/νια: 07/12/2017 14:40:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ18469074-3ΣΥ
Θέμα: ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 13.199,60 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών (CPV 79211000-6) του ΠΠΥΦΥ 2015 προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την μονάδα Νάουσας του Γ.Ν .Ημαθίας 13.199,60 € με ΦΠΑ
Ημ/νια: 07/12/2017 14:15:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΞ8469074-ΠΚΖ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2017 12:05:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΨΗ469074-90Μ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2017 13:31:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΗ469074-9ΚΧ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 08/12/2017 09:47:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΔΡ469074-47Ξ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 08/12/2017 08:28:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Δ41469074-Μ1Ξ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ημ/νια: 08/12/2017 13:44:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΒΟ469074-ΓΨΓ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ογκολογικής πρόθεσης γόνατος-μηριαίου-κνήμης για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης στην ασθενή Ν.Ι και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
Ημ/νια: 08/12/2017 14:49:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΣΒ469074-9ΜΤ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://www.gnnaousas.gr/home