Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας και το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας σύμφωνα με τον Ενοποιημένο Οργανισμό (ΦΕΚ 3486/Β/2012) αποτελούν από τις 31/12/2012 ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας". Το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. έχει κοινό Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Σκοπός του Νοσοκομείου μας είναι:

  1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
  5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

  Η ταυτότητα του Νοσοκομείου μας 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας
Ταχ. Διεύθυνση Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, Τ.Κ. 592 00 
Τηλέφωνα 2332 350100 & 2332 059100
Fax 2332 059286
Ε-mail grammateia@gnnaousas.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnnaousas.gr
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
Έτος ίδρυσης 1937
Υ.Πε. 3η Υ.Πε. Μακεδονίας