Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αναπληρωτής Διοικητής
        Πέρβου Ιωάννα

Εmail: manager@gnnaousas.gr