Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του/της φάκελο και λήψης αντιγράφων του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/1997). 

Μετά την έξοδό σας από το Νοσοκομείο, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε εσείς ή ο νόμιμος εκπρόσωπός σας, αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου. Η διαδικασία απαιτεί αίτηση:

- στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, όταν πρόκειται για Βεβαίωση νοσηλείας
- στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, όταν πρόκειται για Ιατρική Βεβαίωση - Γνωμάτευση, Ιατρική Γνωμάτευση για δικαστική χρήση, εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων.

Το Νοσοκομείο μας διαχειρίζεται τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών με βάση τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/1997) και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ν. 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. 287/Α/2005).