Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β΄Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προκήρυξη με Θέμα «Προκήρυξη... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ορθοπεδικών υλικών
Ημ/νια: 01/07/2022 07:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΖ469074-ΟΓΛ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για υπηρεσίες σίτισης & καθαριότητας
Ημ/νια: 01/07/2022 08:00:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΦ469074-Ρ6Ψ
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 27/30-09-2021 (θέμα 22ο) προγενέστερης πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας αναφορικά με τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών έργου με κωδικό ΟΠΣ 5070506, κωδικό ΣΑΕΠ 2020ΕΠ00810060 για τις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 01/07/2022 15:09:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Α3Σ469074-4ΛΨ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια λαβίδας ηλεκτροθερμικής συγκόλλισης .
Ημ/νια: 01/07/2022 13:21:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΝ469074-Η7Υ
Θέμα: Έγκριση Σκοπιμότητας προμήθειας υλικών και παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 01/07/2022 15:19:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤ6469074-ΡΓΧ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για σύριγγες ακτινολογικού .
Ημ/νια: 01/07/2022 09:02:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ψ6469074-4ΘΘ
Θέμα: Έγκριση κατακύρωση προμήθειας Σετ Λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.220,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 01/07/2022 12:34:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΛΑ469074-ΜΑΦ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια σετ (ΛΑΠ) χολοκυστεκτομής .
Ημ/νια: 01/07/2022 11:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑ7469074-0ΣΔ
Θέμα: Έγκριση κατακύρωση προμήθειας Λαβίδας ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.034,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 01/07/2022 14:20:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΨΛ469074-6ΑΦ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 01/07/2022 15:31:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΣΤ469074-99Ξ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map