Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία Β΄Δεκαπενθήμερο... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία A΄Δεκαπενθήμερο... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Κατάταξη υποψηφίων για την Πρόσκληση εκδήλωσης... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΧΕ-1380 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19
Ημ/νια: 02/12/2022 12:51:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΜΨ469074-ΨΚΟ
Θέμα: ΧΕ-1385 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (24 ΕΑΑΜ -6 ΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
Ημ/νια: 02/12/2022 12:51:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0Ρ469074-ΟΟ1
Θέμα: ΧΕ-1410 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:52:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝΘ469074-5ΚΦ
Θέμα: ΧΕ-1452 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΒΤ469074-2ΞΣ
Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής & μεταφοράς αποβλήτων (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ), με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ECOSTER A.E. εκτιμώμενου ποσού 1.836,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την Υγ. Μονάδα Νάουσας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Ημ/νια: 05/12/2022 08:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΞΖ469074-Α45
Θέμα: Έγκριση-κατακύρωση προμήθειας Σκευών Αλουμινίου μιας χρήσης όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Τμήματος Διατροφής με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΧ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 277,60 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 02/12/2022 13:51:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΑΞ469074-ΡΤΣ
Θέμα: ΧΕ-1406 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:53:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΧΗ469074-Ο06
Θέμα: ΧΕ-1368 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΨΣ469074-ΞΕΒ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για πρόσθετες παροχές
Ημ/νια: 05/12/2022 12:26:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ59469074-ΩΔ2
Θέμα: ΧΕ-1451 ΣΕΙΡΑ Α/2022 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (1520.06)ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ CLAW BACK ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚ. ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:54:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΚΗ469074-7ΩΑ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map