Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α' & Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας για... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας είναι... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους... Δείτε περισσότερα
 
Περίληψη Διακήρυξης 6/2019 Διακήρυξη 6/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αριθμ. πρωτ.:5543/14-06-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση από τις εταιρίες α) HPPOKRATIS A.E., β) VIOLAK INTERNATIONAL A.E., γ) EBΡΟSOFT ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.044,70 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 14/06/2019 15:17:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ29Η469074-5ΓΟ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Ανοσολογικών Ορολογικών Αντιδραστηρίων όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.175,60 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/06/2019 09:21:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΘ469074-9Ι2
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Βιοχημικών Aντιδραστηρίων όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.004,90 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/06/2019 09:27:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ4Ω469074-ΓΥΟ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών (τεχνική - οικονομική) του με ΑΔ 4/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον Εξωτερικό και Εσωτερικό Ποιοτικό έλεγχο της Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας & Υγ. Μ. Βέροιας
Ημ/νια: 18/06/2019 13:52:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 66Χ3469074-ΩΘ5
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 5629/18-06-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία Π. ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε .για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.080,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/06/2019 15:02:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ09469074-9ΛΞ
Θέμα: Έγκριση κατατεθειμένων προγραμμάτων εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και λοιπού προσωπικού του Γ. Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 19/06/2019 08:48:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Ζ5469074-Ε2Ζ
Θέμα: ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 19/06/2019 10:47:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚ6469074-4ΜΘ
Θέμα: Έγκριση σύναψης ετήσιας σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις των αδειών χρήσης της βάσης δεδομένων Oracle για την Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 19/06/2019 11:25:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν0Χ469074-Π5Ζ
Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 19/06/2019 12:10:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΜΨ469074-4ΜΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟRACLE 13-06-2019 έως 12-06-2020
Ημ/νια: 19/06/2019 12:35:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ9Ζ469074-ΔΣΕ