Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας για... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Αναπλ. Διοικήτρια του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι... Δείτε περισσότερα
 
Το Γ.Ν.Ημαθίας -Υγ.Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 1703/13-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε β) ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. γ) INSIDE MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ δ) ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ε) ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε. στ) ΣΗΑΤ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. η) VIOLAK INTERNATIONAL A.E. θ) MILONAS HEALTH S.A. ι) EYROSUP MON. IKE κ) MEDI- SUP A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.297,30 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 08:53:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΟΡ469074-ΡΙ6
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω σχετική αίτηση προμήθειας της διαχείρισης με απευθείας ανάθεση από τις εταιρίες α) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. β) MILONAS HEALTH A.E., γ) ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 977,01€ χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 09:00:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9Τ469074-ΦΟΡ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:1685/13-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία MEDRONIC HELLAS S.A. για την καθημερινή του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 690,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 08:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΡ469074-Φ6Ω
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Πετρελαίου θέρμανσης όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Τεχνικής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 5.017,01, € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 09:05:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60Ω9469074-Χ1Ζ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/02/2019 08:54:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ66469074-ΞΗΖ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 15/02/2019 08:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΒ8469074-2Δ3
Θέμα: Έγκριση προμήθειας 3θέσιου καναπέ και καθισμάτων αναμονής όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 1737/12-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την καθημερινή του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 730,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 09:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΒ3469074-ΧΚ1
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.384,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 09:11:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ2Θ469074-8Σ6
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 15/02/2019 11:57:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΝΞ469074-ΝΝΖ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικών Διαλυμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 1520/08-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΑΕΒΕ και β) AMVIS ΕΛΛΑΣ S.A. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.132,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/02/2019 09:08:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω86Κ469074-ΔΜΡ