Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων... Δείτε περισσότερα
 
Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τη μείωση... Δείτε περισσότερα
 
Γεγονός αποτελεί πλέον η λειτουργία... Δείτε περισσότερα
 
Ενημερώνονται οι πολίτες που εξυπηρετούνται... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1A/2019 (Ορθή... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:21:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΚΤ469074-Μ9Ν
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:27:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ83469074-74Ψ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:28:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΛΥ469074-19Δ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ - ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:34:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΩ469074-ΠΩΕ
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΤΣΚΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑΣ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:50:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ24Η469074-ΡΔΕ
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2020 13:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΨ6469074-ΜΙΝ
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ
Ημ/νια: 07/04/2020 14:00:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω12469074-16Ζ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας σακούλες υδατοδιαλυτές κ.λ.π. για την Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας ποσού 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. από την εταιρία Χρ. Μουτάφης Ε.Ε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνoϊού Covid 19 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Ημ/νια: 07/04/2020 14:12:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΘΗ469074-ΔΡΒ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης όπως αυτά π嬬ρι¬γράφονται στο με αριθμ.9/06-04-2020 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση στην εταιρία Γιαννακοβίτης Νικόλαος για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.496,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 07/04/2020 14:20:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ2Α469074-ΟΑΑ
Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ /ΤΟΜΕΩΝ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ
Ημ/νια: 07/04/2020 14:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΕ469074-2Σ1